Зернові колосові культури. Горох, ріпак, соя. Кукурудза. Соняшник.

 

🌾Зернові колосові культури

 

Структурно біологічна врожайність – це вегетативна та генеративна маса рослин, тобто врожайність усієї продукції, створеної шляхом фотосинтезу за один вегетаційний сезон на одному гектарі площі посіву, що визначається в момент досягнення їх біологічного дозрівання.

 

Елементи, з яких складається біологічна врожайність, формуються в період від початку сходів і до самого збирання тієї чи іншої зернової культури на одиниці площі.

 

Біологічна врожайність пшениці озимої та інших зернових колосових культур визначається певними елементами її структури: кількістю колосоносних стебел на одиниці площі (м2), кількістю або масою зерен з одного колоса, масою 1000 зерен тощо. Враховується також стан рослин (листкового апарату, стебел, колосся).

 

Для зернових колосових існує декілька способів її визначення. Одним з них є підрахунок на пробних ділянках, які відбираються по діагоналі поля у чотирьох типових місцях розміром 1 м2, або 0,5 м2, або 0,25 м2, таких показників:

 

🔹кількість рослин на 1 м2 (га) – А

🔹продуктивна кущистість – Б

🔹середня кількість зерен у колосі, шт. – В

🔹маса 1000 зерен, г – Г

 

Урожай (У) визначається за формулою:

У = А • Б • В • Г/10000 (ц/га)

 

Число рослин, помножене на продуктивну кущистість, складає число продуктивних стебел або колосся. Тому на пробних ділянках (1 м2, 0,5 м2, 0,25 м2) рахують кількість продуктивного колосся, а в колосі число зерен. Визначається маса 1000 зерен. Добуток, одержаний перемноженням цих показників, поділений на 100, визначає величину сформованого можливого урожаю зерна.

 

Наприклад: кількість продуктивних стебел – 500 шт.; кількість зерен у колосі – 36 шт.; маса 1000 зерен – 35 г

 

Урожай (У) складе: 500 • 36 • 35 / 10000 = 63,0 ц/га

 

Розрахунок біологічної врожайності за елементами структури врожаю надано в таблиці 1. Кількість колосоносних стебел та число зерен в колосі визначається підрахунками на ділянці, маса 1000 зерен встановлюється зважуванням на електронних вагах

 

Знімок екрана 2022 07 04 о 13.13.45

 

🌱🌼 Визначення біологічної врожайності гороху, ріпаку, сої

 

Для визначення біологічної врожайності зерна гороху в фазі повного наливу бобів збираються рослини з пробних ділянок площею 1 м2 з 5–10 місць по діагоналі поля. Місця відбору залежать від площі поля, його рельєфу та конфігурації.

 

Підраховується кількість рослин (Р) і середнє число бобів на рослині (Б), середнє число зерен у бобі (3), маса 1000 насінин в г (М)

 

Урожайність (У) визначається за формулою:

У =Р•Б•З•М/10000, (ц/га)

 

За аналогічною формулою можна визначити біологічну врожайність ріпаку та сої.

 

При визначенні господарської (фактичної) врожайності враховують погодні умови, стан посівів та агрегатів. Як правило у виробничих умовах навіть за сприятливих умов збирання врожаю вона може бути меншою від біологічної (потенційно можливої) на 5–20 %.

 

🌽Визначення біологічної врожайності кукурудзи (зерно товарне)

 

Біологічна урожайність (врожайність) означає кількість продукції (зерно, насіння), яка сформована рослинами кукурудзи, що знаходяться на стадії біологічної стиглості та на певній площі.

 

Біологічна стиглість відповідає стану, за якого накопичується максимальна кількість сухої речовини в продукції. Для кукурудзи стан біологічної стиглості припадає на вологість зерна (насіння) в межах 30 - 40 % залежно від групи стиглості ботанічної групи (гібрид, сорт, лінія).

 

Загальні вимоги. Біологічна врожайність зерна кукурудзи, що знаходиться в качанах, визначається наступними показниками:

 

🔹 кількістю (числом) качанів – А;

🔹 масою зерна з качана за фактичної вологості – М1;

🔹 масою зерна з качана за стандартною вологістю – М2;

🔹 вологістю зерна фактичною – W1;

🔹 вологістю зерна стандартною – W2 (15 %).

 

Виходячи з показників біологічна врожайність може розрахуватись на вологе зерно за фактичної вологості (У1) та на сухе зерно за стандартної вологості (У2). Розрахунки проводять за формулами:ї

 

У1 = А•М1•1000, де :

У1 – врожайність фактична, т/га;

А – кількість (число) качанів з площі 1 га;

М1 – маса вологого зерна з одного качану, кг; 1000 – коефіцієнт перерахунку.

 

Приклад визначення біологічної врожайності фактичної (У1) і перерахованої на сухе зерно (У2) за отриманими показниками:

 

А – (кількість качанів на 1 га) – 45000;

М1 – (маса вологого зерна з одного качана) – 0,185 кг;

W1 – (вологість зерна фактична) – 30 %;

W2 – (вологість зерна стандартна) –15 %;

М2 – (маса вологого зерна перерахована на сухе зерно) = 0,152 кг.

У1 = 45000•0,185•1000 = 8,3 т/га

У2 = 45000•0,152•1000 = 6,8 т/га

 

Порядок визначення показників в умовах поля:

 

А – кількість качанів підраховується на рослинах кукурудзи з двох суміжних рядків довжиною 14,3 м. Для прискорення підрахунку завчасно готується мотузка довжиною 14,3 м з двома кілочками по краях, яка вкладається вздовж рядків. Кількість точок А залежить від вирівняності рельєфу поля і його площі. Рекомендується 5 точок, з них 4-по краях поля і1-посередині.Уразівирівняногополя зплощеюдо30гакількістьточок може бути скорочено до 2-3. З кожної точки відбирають 10 качанів, типових за зовнішнім станом (стиглістю, формою, озерненістю, крупністю).

 

М1 – масу вологого зерна з одного качана визначають шляхом облущення 10 типових качанів і зважування отриманої зернової маси. Масу поділяють на 10 і отримають масу одного качана, виражену в кг. Для зважування рекомендуються ваги KERN з ціною поділки 0,1 г

 

W1 – вологість зерна фактичну визначають на експрес-вологомірі WILLE-55 . Наважку виділяють із загальної зернової маси, у 3-х разовомуповторенні, з якої вираховують середню вологість зерна. 

 

🌻Особливості визначення біологічної врожайності соняшника

 

Загальні вимоги і порядок визначення показників в умовах поля тотожні кукурудзі, за виключенням двох показників:

 

А – кількість (число) корзинок з насінням на 1 га, шт.

W2 – вологість насіння стандартна, 8 %.

В окремих випадках кількість корзинок, з яких визначається маса насіння, може бути зменшене до 5 (у разі надто вологих корзинок, з вологістю насіння понад 40 %).

 

Консультація

ЗАМОВТЕ ДЗВІНОК 24/7

 

Консультація

ЗАМОВТЕ ДЗВІНОК 24/7

Заказ товара